fbpx

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest INFORMATICS sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie przy ul. Fryderyka Chopina 94, 43-600 Jaworzno, NIP: 6322023636,  Telefon: 32 700 70 62, strona internetowa: informatics.jaworzno.pl,
e-mail: [email protected]

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych:
1) za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail: [email protected]
2) listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych:
Informatics sp. z o.o., ul. Fryderyka Chopina 94 budynek B, 43-600 Jaworzno

CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy i w trakcie jej trwania oraz dane niezbędne do rozliczenia transakcji kupna – sprzedaży wykorzystywane są w następujących celach:
1) zawarcia i realizacji przedmiotu umowy,

2) wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom w tym do sądu lub prokuratury),
3) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej umowy,
4) marketingu usług świadczonych przez Administratora danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane:
1) Przez okres trwania umowy oraz po zakończeniu trwania takiej umowy w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umowy, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia się roszczeń z takiej umowy (w zależności od rodzaju umowy – zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.), a w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych, tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług,
2) Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi prawno-finansowe na rzecz Administratora danych – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, przeniesienia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Do zawarcia umowy wymagane jest podanie przez Państwa danych wskazanych w formularzu umowy. Dopuszczalny zakres zbierania i przetwarzania danych jest zakresem minimalnym. Podanie tych danych przy zawieraniu umowy nie jest wymogiem ustawowym, jednak wiąże się z obowiązkiem Administratora związanym z potwierdzeniem zgodności podanych przez Państwa danych w celu zawarcia, jak i wykonania umowy. Bez tych danych nie będziemy mogli realizować zawartej umowy. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych, których nie podanie znacząco utrudni lub spowoduje brak możliwości kontaktu z Państwem (np. numer telefonu lub e-mail), ale nie wpłynie na możliwość zawarcia umowy. Dane, które Państwo podają są także niezbędne do wystawienia Państwu faktury lub rachunku. Dane uzyskujemy bezpośrednio od Państwa oraz z publicznie dostępnych źródeł.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.