fbpx

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Informatics Marcin Zemła z siedzibą przy ul. Katowickiej 31B w Jaworznie NIP: 6321781211, REGON: 278043583; tel.: 327007062, strona internetowa: informatics.jaworzno.pl,
e-mail: [email protected]

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:

[email protected]

  1. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia oraz wystawienia faktury.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym faktura została wystawiona.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  • dostępu do danych osobowych,

  • sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,

  • przeniesienia danych osobowych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne wykonania ciążących na Administratorze zadań.

Postawą podania danych jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany to tyko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody; w tym również profilowane.