fbpx

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Informatics Marcin Zemła z siedzibą przy ul. Katowickiej 31B w Jaworznie NIP: 6321781211, REGON: 278043583; tel.: 327007062, strona internetowa: informatics.jaworzno.pl,
e-mail: [email protected]

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych w następującej formie:

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres e-mail:

[email protected]

  1. listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora danych.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane są przetwarzane w celu zapisania Państwa w bazie subskrybentów i informowania Państwa o nowościach na stronie Administratora.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania Przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług oraz podmioty realizujące usługi na rzecz Administratora danych. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator danych nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

  • dostępu do danych osobowych,

  • sprostowania lub uzupełniania danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania danych,

  • usunięcia danych, o ile przepisy prawa nie obligują Administratora do ich dalszego przetwarzania,

  • przeniesienia danych osobowych,

  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się, w oparciu o wyrażoną zgodę,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne Zapisania Państwa w bazie subskrybentów i informowania Państwa o nowościach na stronie Administratora.

Postawą podania danych jest Państwa dobrowolna zgoda na podstawi art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane jeżeli będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany to tyko wyłącznie na podstawie Państwa dobrowolnej zgody; w tym również profilowane.