fbpx

Czy pracodawca może wprowadzić monitoring?

Załóżmy, że chcesz wprowadzić monitoring. Oczywiście, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz kontroli produkcji. Zastanówmy się, czy Twoi pracownicy mogą się sprzeciwić? Czy ich słowa: „RODO, nie pozwalam” mogą być skuteczne? Rzeczywiście, jeszcze do niedawna monitoring nie był w polskim prawie regulowany. Od 25 maja 2018 roku ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych zostały jednak wprowadzone zmiany do przepisów. Szczególnie do Kodeksu pracy w zakresie stosowania monitoringu.

Kontrola czasu pracy pracownika

W związku z tym kontrolowanie zakładu pracy i pracowników za pomocą monitoringu jest praworządne. Ma obecnie regulacje prawne określone w Kodeksie pracy. Oczywiście, niedopuszczalne jest stosowanie monitoringu w celu innym niż wskazane w ustawie. Przykładowo, w celu weryfikacji czasu pracy spędzanego przy biurku lub w palarni. Godne uwagi jest to, że monitoring nie może ingerować nadmiernie w prywatność pracownika. Monitoring nie powinien być używany w pomieszczeniach sanitarnych, szatniach, stołówkach czy palarni.

Monitoring i jego formy

Bezsprzecznie myśląc o monitoringu, większość z nas ma na myśli monitoring wizyjny. Niewątpliwie jednak form monitoringu jest o wiele więcej. Monitoring poczty elektronicznej, kamery, GPS czy czytniki biometryczne to tylko kilka z nich. Mimo to monitoring wizyjny jest najpopularniejszą formą kontroli pracowników. Istotne wydaje się zatem wspomnieć, że monitoring wizyjny może być stosowany tylko wtedy, gdy występuje jedna z przesłanek

Przesłanki do wprowadzenia monitoringu wizyjnego

  • Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników.
  • Ochrona mienia.
  • Kontrola produkcji.
  • Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Wprowadzam monitoring

Pracodawca może wprowadzić monitoring nad terenem zakładu pracy. Jak również na terenie wokół zakładu pracy oraz w samym zakładzie. Nagrania powinny być przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane. Zgodnie z zapisami w Kodeksie pracy. A przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy od dnia nagrania. Kolejne nagrania – starsze, powinny zostać usunięte lub nadpisane. Bezdyskusyjnie, w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu. Ale też tylko do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Krok 1

Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy, regulaminie pracy albo w obwieszczeniu. Pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu. Ale w sposób, o którym sam zdecyduje. Nie później jednak niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem. Warto wprowadzić jednocześnie procedurę związaną z zastosowaniem monitoringu wizyjnego.

Krok 2

Niewątpliwie, wprowadzając monitoring, wiecie, gdzie chcecie umieścić kamery. Pozwolę sobie jednak napisać k’woli przypomnienia. Monitoring nie może obejmować kilu rodzajów pomieszczeń. Pomieszczeń sanitarnych. Szatni – takich, w których można się przebrać. Stołówek. Palarni. Pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej. Oczywiście, mamy wyjątek. Jeśli jest to niezbędne do realizacji ww. celów. Ale nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika. Jak również zasady wolności i niezależności związków zawodowych. W szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

Prequel

Na zakończenie powiem Ci, od czego bym zaczęła jakiekolwiek działania dot. monitoringu. Chcesz zastosować monitoring? Porozmawiaj ze swoim Inspektorem Ochrony Danych! Uzgodnij z nim parę kwestii.

  • Tabliczkę informującą o monitoringu.
  • Procedurę związaną z zastosowaniem monitoringu w jednostce – powinna zostać ona oficjalnie wdrożona uchwałą lub zarządzeniem.
  • Zapisy związane z monitoringiem, które powinny pojawić się w regulaminie pracy.
  • Rodzaje zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp osób nieupoważnionych do nagrań z monitoringu – rejestratora.
  • Lokalizację każdej z kamer.

Jeśli nie wyznaczyłeś w swoim zakładzie pracy Inspektora Ochrony Danych, napisz do mnie! Chętnie pomogę 🙂